logo Progresívneho Slovenska a Spolu

Ochranazamestnancov

Michal Páleník

Ochrana zamestnancov

V programe máme veľkú časť venovanú ochrane zamestnancov a zákonníku práce, inšpektorátom práce i pracovným súdom:

Zlepšíme vymožiteľnosť pracovných práv zamestnancov a definíciu závislej práce.

Zosúladíme Zákonník práce s realitou nových foriem zamestnávania (tvoriví zamestnanci a zamestnankyne, zdieľaná ekonomika) a základných zamestnaneckých nárokov (odmeňovanie, dovolenka, pracovný čas a podobne).

Navrhneme inštitút spravodlivej mzdy ako dobrovoľnej deklarácie zamestnávateľa, že bude vyplácať dôstojné a spravodlivé mzdy. Pre podnikateľov a podnikateľky participujúcich na štátnej pomoci to bude povinnosť.

Súčasťou každej kolektívnej zmluvy bude limit na počet „dohodárov“, limit na počet zamestnancov a zamestnankýň cez agentúry dočasného zamestnávania a zoznam pracovných pozícií, na ktorých nemôžu pracovať živnostníci a živnostníčky.

Zlepšíme fungovanie pracovných súdov, zavedieme odpustenie súdnych poplatkov pri pracovnoprávnych súdoch o výplate mzdy.

Personálne a kompetenčne posilníme inšpektoráty práce so zameraním ich činnosti na prevenciu a vzdelávanie zamestnávateľov, potieranie nelegálnej práce, kontrolu agentúr dočasného zamestnávania. Zavedieme povinnosť zverejňovať rozhodnutia o porušení BOZP, postihy za pracovné úrazy pracovníkov, ktorí sú formálne živnostníkmi či živnostníčkami.

Ochrana zamestnancov

https://www.palenik.sk/zakonnik-prace
Cesta do parlamentu
Oplatí sa pracovať?
Slovensko podľa SMERu