O mne

fotka Michal Páleník

Volám sa Michal Páleník a venujem sa oblastiam zamestnanosti, sociálnych vecí a regionálnemu rozvoju. Tieto politiky sú veľmi dôležité v tom, aby každý človek mal férové podmienky na slušný život. Medzi moje ťažiskové témy patrí inkluzívny trh, systém dávok v hmotnej núdzi a prechodu do zamestnanosti, nezamestnanosť, marginalizované komunity, zákonník práce, ale aj dôchodkový systém, sabatikal alebo najmenej rozvinuté okresy.

Od roku 2004 som pôsobil v Inštitúte zamestnanosti, venoval som sa najmä výskumu trhu práce, dlhodobej nezamestnanosti a sociálnym veciam. Od roku 2016 vyučujem na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Od roku 2022 som poslanec v Ružinove.

Predtým som na Univerzite Komenského študoval matematiku a na Slovenskej akadémii vied prognostiku. Vypracoval som viacero komplexných návrhov na riešenie jednotlivých problémov nezamestnanosti (najmä inkluzívny trh či mzdovú kalkulačku), dokázal som ich obhájiť pred akademickou obcou aj v médiách. Zorganizoval som 18 konferencií, na ďalšej päťdesiatke som pred­nášal. Akademicky pôsobím na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Spoluzakladal som Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Cyklokoalíciu, Wikimédiu Slovensko a Freemap Slovakia.

Moje publikácie

Za 15 rokov mojej práce v oblasti zamestnanosti, trhu práce a sociálnych vecí som publikoval viacero knižiek, monografií a článkov. Nižšie je výber z nich.

mzdová kalkulačka

vytvoril som stránku www.OMA.sk

A samozrejme, môžete si prečítať moju diplomovú prácu aj moju dizertačnú prácu. Vojenskú hodnosť nemám.

Sociálne siete a blogy

blog na Denníku N

môj blog na sme.sk

Michal Páleník michal-palenik-ps

fotka Michal Páleník

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5755-5

Publikované: 2023

doi: 10.5281/zenodo.10403110

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku – Učebnica mzdovej kalkulačky 2023 vo formáte na tlač. Online verzia.

Európa a jej regióny v číslach

Európa a jej regióny v číslach

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-970204-9-1

Publikované: 2023-12-01

doi: 10.5281/zenodo.10200164

Monografia Európa a jej regióny v číslach prináša údaje o trhu práce, HDP, starnutí populácie, rodových rozdieloch v Európe, porovnanie jednotlivých krajín a regiónov či opis vzťahu vybraných ukazovateľov. Obsahuje aj prehľadne spracovaný opis krajín Európskej únie, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a vybraných ďalších krajín Európy (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Spojené Kráľovstvo). Prináša tiež opis regiónov týchto krajín Európy do úrovne NUTS I. Ukazovatele vychádzajú z údajov Eurostatu, sú aktuálne k 17. 11. 2023.

Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Učebnica mzdovej kalkulačky 2021

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5147-8

Publikované: 2021-10-18

doi: 10.5281/zenodo.6090202

Učebnica mzdovej kalkulačky z roku 2021 vo formáte na tlač. Pozrite výrazne aktualizovanú verziu. Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. ISBN 978-80-223-5147-8. Online verzia učebnice.

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-223-5148-5

Publikované: 2021-05-13

Miroslav Pollák – Michal Páleník: Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku – Príklady dobrej praxe, ISBN 978-80-223-5148-5

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Páleník, Viliam; Radvanský, Marek; Kohnová, Lucia

ISBN: 978-80-223-5149-2

Publikované: 2021

Michal Páleník a kol: Vplyv starnutia na zdravotnícky systém Slovenska – Prognóza dopytu a ponuky do roku 2030. ISBN: 978-80-223-5149-2

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-5344-1

Publikované: 2021

doi: 10.5281/zenodo.6079128

Michal Páleník: 30 grafov o starnutí a zdravotníctve – Ako sa prejavil covid v zdravotníctve v roku 2020

Inkluzívne zamestnávanie

Inkluzívne zamestnávanie

Autori: Páleník, Michal; Páleník, Viliam; Oravcová, Ivana

ISBN: 978-80-970204-4-6

Publikované: 2013-12-13

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie inkluzívnych podnikov cez inkluzívne verejné obstarávanie. Inkluzívne podniky sú druh sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných. Monografia inkluzívne zamestnávanie sa venuje spôsobu, ako toto technicky dosiahnuť.

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Autori: Páleník, Michal; Holienka, Marián; Pilková, Anna; Oravcová, Ivana; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-6-0

Publikované: 2014

Publikácia Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje problematike aktívnych opatrení trhu práce na Slovensku. Zameriava sa najmä na dlhodobo nezamestnaných, malé podniky, mladých nezamestnaných, marginalizované rómske komunity a zdravotne postihnutých.

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Autori: Páleník, Michal; Radičová, Iveta; Martinák, Dávid; Mušinka, Alexander; Pollák, Miroslav

ISBN: 978-80-970204-5-3

Publikované: 2014-12-01

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Medzitrh práce

Medzitrh práce

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-970204-3-9

Publikované: 2013-11-01

Michal Páleník: Medzitrh práce – Cesta od dávok k platenej práci

Inkluzívny trh

Inkluzívny trh

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Šimo, Andrej

ISBN: 978-80-970204-2-2

Publikované: 2011-07-01

Viliam Páleník, Michal Páleník, Andrej Šimo: Inkluzívny trh, 2011

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Autori: Švec, Marek; Schuszteková, Simona; Dvoranová, Zdena; Bačišin, Vladimír; Matušovič, Martin; Páleník, Michal; Schinglerová, Alena; Jom, Filip; Mészáros, Peter

ISBN: 978-80-89149-23-0

Publikované: 2012

Kultúra svet práce – Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, Mare Švec a kol, 2012.

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

Autori: Páleník, Michal; Oravcová, Ivana

ISBN: 978-80-557-0600-9 z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva

Publikované: 2013

Príspevok Regionálny aspekt inkluzívneho trhu z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva organizovanej EF UMB sa venuje regionálnym aspektom inkluzívneho trhu a pred­staveniu inkluzívneho trhu.

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal; Domonkos, Tomáš; Dováľová, Gabriela; Hvozdíková, Veronika; Lichner, Ivan; Pauhofová, Iveta; Petríková, Kristína; Radvanský, Marek

ISBN: 978-807144-205-9

Publikované: 2012

Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Autori Viliam Páleník a kolektív, Ekonomický ústav SAV. ISBN 978-807144-205-9

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Inkluzívny trh striebornej ekonomiky

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-0400-5 z konferencie Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov : X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica 24.-25.05.2012

Publikované: 2012

Proces starnutia populácie je jedinou istou prognózou budúceho vývoja spoločnosti, nielen na Slovensku. Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, kde starnutie populácie chápeme ako výzvu na nové podnikateľské príležitosti. Príspevok Michala Páleníka sa taktiež venuje možnostiam zapojenia doteraz nezapojených skupín na trh práce, najmä dlhodobo nezamestnaných.

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-0259-9 z konferencie Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica 26.-27.5.2011

Publikované: 2011

Inkluzívny trh ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, 2011 Banská Bystrica

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov

Autori: Páleník, Viliam; Páleník, Michal

ISBN: 978-80-88946-56-4 z konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011

Publikované: 2011

Inkluzívne služby ako možný spôsob vytvárania pracovných návykov, Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011.

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

Autori: Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Domonkos, Tomáš

ISBN: 978-80-89506-00-2

Publikované: 2010-11-01

Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

Autori: Páleník, Michal; Radvanský, Marek; Domonkos, Tomáš

ISBN: 978-80-970307-6-6

Publikované: 2010-09-01

Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v SR

Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania

Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-557-1355-7 z konferencie Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov

Publikované: 2018-11-06

V prezentácii Asymetria informácií o výške príjmu pri vstupe do zamestnania sa venujeme popisu implicitnej daňovej sadzby pri prechode z nezamestnanosti do zamestnania.

Minimum Wage non Compliance: Case Slovakia 2019

Minimum Wage non Compliance: Case Slovakia 2019

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-7676-043-1 z konferencie Business environment horizons : proceedings of the international scientific conference

Publikované: 2020

There has been significant growth of employment in Slovakia over recent years. We focus on development of employees, whose salaries are less than the official minimum wage. We will categorize these employees based on age, region, other source income (mainly pensions and other sources of working income like self employment or working agreements) and duration of such employment (whether person is below minimum wage for one month or 12 months a year). The main result of this article is, that minimum wage non-compliance is higher than 4 %, since the number of employees which are below minimum wage for 12 months a year and do not have any other source of income increased is 4 % in 2019, with some regions reaching 8 %. Overall, 13 % of salaries in 2019 was below minimum wage, while in 2012 it was 7.6 %. After comparison with other data sources, we conclude that this increase is caused by minimum wage non-compliance, fictional part time jobs and tax evasion.

Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-4652-8 z konferencie Horizonty podnikateľského prostredia IV

Publikované: 2018-12-17

Výpočet čistého príjmu z hrubého príjmu člena domácnosti je v prípade viacčlennej domácnosti v súbehu s dávkami v hmotnej núdzi komplikovaný proces. Vstupuje doň dvadsať zákonov, ktoré majú rôznu vnútornú štruktúru. Za posledné roky sa viacero z  týchto zákonov menilo. V  článku sa sústredíme na porovnanie čistého príjmu domácnosti dlhodobo nezamestnaných v  hmotnej núdzi, ak sa jeden z  jej členov zamestná. Ako bude vidno, medzi rokmi 2013 a 2019 sa mzdové náklady zamest­návateľa prakticky nemenili, avšak čistý príjem domácnosti stúpol o štvrtinu.

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-4869-0 z konferencie Horizonty podnikateľského prostredia 5

Publikované: 2019

Posledné roky sme na Slovensku mali signifikantný nárast zamestnancov, ktorí majú mzdu nižšiu ako minimálna mzda. Hlavný výsledok tohto článku je, že počet zamestnancov, ktorí sú dlhodobo pod minimálnou mzdou narástol na 4 % celkového počtu zamestnancov v roku 2018. Celkovo, 13 % miezd v roku 2018 bolo pod minimálnou mzdou, zatialčo v roku 2012 to bolo 7,7 %. Po porovnaní s inými zdrojmi údajov uzatvárame, že sa nárastom sú fiktívne čiastkové úväzky a daňové úniky.

Z chudoby k sebestačnosti, rozšírené vydanie

Z chudoby k sebestačnosti, rozšírené vydanie

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Mačáková, Slávka; Mušinka, Alexander; Hybáčková, Beáta

ISBN: 978-80-972911-2-9

Publikované: 2018


https://www.palenik.sk/o-mne