logo

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie

Vytvoríme kvalitný systém celoživotného vzdelávania, aby ním boli podporovaní učitelia, aby mali všetci záujemcovia možnosť zvýšiť si kvalifikáciu, reagovať na aktuálne potreby trhu práce či na najnovšie výstupy vedy a výskumu.

Keďže sa Slovensko radí počtom zapojených do celoživotného vzdelávania na jedno z posledných miest v Európe, zvýšime kvalitu a rozšírime ponuku celoživotného vzdelávania dospelých. Ich osobnostný rozvoj, zvýšenie odbornej kvalifikácie a posilňovanie sociálnych zručností bude prebiehať v spolupráci s univerzitami, a to aj pre ľudí bez formálneho univerzitného vzdelania. Systém koncepčného celoživotného vzdelávania zavedieme aj pre športových odborníkov a odborníčky. Osobitne sa budeme venovať rozličným formám vzdelávania seniorov a senioriek.

Zvýšime podporu vzdelávania a výskumu daňovými úľavami pre zamest­návateľov, ale aj zamestnancov. Podporíme motivácie zapájať sa do celoživotného vzdelávania a zvyšovať si kvalifikáciu.

Zlepšujúci sa život a kvalitatívny rast jednotlivcov posilní aj napredovanie a spokojnosť spoločnosti, tak aby sme boli v 21. storočí.


https://www.palenik.sk/lll