logo

Inšpektoráty práce

Inšpektoráty práce

Personálne a kompetenčne posilníme inšpektoráty práce so zameraním ich činnosti na prevenciu a vzdelávanie zamest­návateľov, potieranie nelegálnej práce, kontrolu agentúr dočasného zamestnávania. Zavedieme povinnosť zverejňovať rozhodnutia o porušení BOZP, postihy za pracovné úrazy pracovníkov, ktorí sú formálne živnostníkmi či živnostníčkami.

Inšpektoráty práce majú zabezpečiť, aby legislatíva v oblasti zamestnanosti bola dodržiavaná. Toto má znamenať represívnu, ale najmä vzdelávaciu činnosť. Aby sa nestávalo to, že zamest­návatelia, najmä malí, porušia zákony a pred­pisy omylom.

Vzdelávanie

Zákonník práce v školách

Zverejňovanie

Dôležitá časť vzdelávania je aj dostupnosť príkladov z praxe. Preto budeme dôsledne zverejňovať všetky rozhodnutia inšpektorátov práce ako otvorené údaje.

Budeme tiež zverejňovať rozhodnutia aj pred ich právoplatnosťou, anonymizované. Cieľom je, aby zamest­návatelia a podnikatelia vedeli o možných zlyhaniach bezpečnosti práce čo najskôr, nie až pri kontrole. Týmto predídeme viacerým zbytočným úrazom a úmrtiam.

Kontrola


https://www.palenik.sk/inspektoraty-prace