logo

Komunitné služby

Komunitné služby

Zavedieme komunitné služby – férové, transparentné kontrahovanie lokálnych občianskych združení na služby zamestnanosti a sociálnej politiky – ako hlavnú formu poskytovania pomoci nezamestnaným.

Každý okres či región Slovenska má svoje špecifiká, rôzne skupiny ľudí, ktorým treba najviac pomôcť. Kým v Bratislave sú to osoby bez domova, v okrese Kežmarok zamestnávanie ľudí zo segregovaných komunít, v okrese Trebišov problémy s očkovaním. V niektorých mestách či obciach môže byť vypuklé záškoláctvo, v iných sa nedarí zamestnávať zdravotne postihnutých.

Nanešťastie, politika zamestnanosti je stavaná veľmi rigidne, s celoštátnymi nástrojmi a aktivitami, ktoré nereflektujú regionálne špecifiká. Zároveň, tieto nástroje sa vyvíjajú veľmi pomaly a nestíhajú reagovať na zmeny v aplikačnej praxi. Realizujú ich takmer výhradne úrady práce, štátne inštitúcie s limitmi danými legislatívou. Okrem toho, kapacity úradov práce alebo aj terénnej sociálnej práce nie sú primerané veľkosti cieľových skupín.

V súčasnosti iní poskytovatelia služieb zamestnanosti prakticky neexistujú. Agentúry podporovaného zamestnávania hibernujú, integračné sociálne podniky sú v plienkach, pôvodné sociálne podniky nemajú platné telefónne čísla. Iba chránené dielne sú prakticky funkčné (a agentúry dočasného zamestnávania, ktoré ale nemôžeme rátať do tohto typu služieb zamestnanosti).

Cieľom komunitných služieb je odbremeniť pracovníkov úradov práce a terénnej sociálnej práce tak, aby časť činností, ktoré sú jasne definovateľné a kontrolovateľné, realizovali iné inštitúcie, najmä lokálne občianske združenia. Výhodou pre združenia či nadácie, ktoré už tieto činnosti čiastočne realizujú, bude, že niektoré činnosti budú mať financované formou komunitných služieb a svoje vlastné zdroje budú môcť sústrediť na iné činnosti.

Voľnosť, ale s pravidlami

Jednotlivé okresné úrady práce majú mať voľnosť v tom, na ktoré cieľové skupiny sa sústredia. Ony najlepšie vedia, ktoré potrebujú najviac pomôcť a v čom. Práve ony budú rozhodovať o vytvorení komunitných služieb zamestnanosti. Pri niektorých službách v niektorých okresoch treba vytvoriť miesto pre jedného koordinátora, inde aj pre viacerých, podľa veľkosti cieľovej skupiny, inde napríklad služby psychológa.

Úrady práce majú definovať cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Konkrétne postupy a nástroje sú už vedľajšie.

Komunitné služby – ako by mali fungovať?

V zadaní úrady práce presne popíšu cieľovú skupinu (vrátane geografického umiestnenia a maximálneho počtu ľudí, ktorých sa zákazka bude týkať). Presný popis je dôležitý aj pre úrad práce (aby vedel dosiahnuť pomoc tým ľuďom, ktorí ju potrebujú), ako aj pre dodávateľa (aby dopredu vedel, s akou skupinou bude robiť). Veľkosť zákazky by mala zodpovedať práci jedného až dvoch ľudí, koordinátorov, teda v skupinách a aktivitách, kde je potrebná dlhšia a intenzívnejšia individuálna práca, bude počet zapojených ľudí z cieľovej skupiny nižší, v prípade menej intenzívnej individuálne práce vyšší. Teda priemerná výška zákazky bude do 10 000 €. V prípade, že cieľová skupina je veľká, úrad práce urobí viacero zákaziek, ktoré budú vyhlasované postupne a nie nárazovo.

Vo formulári sú aj míľniky, teda veci, ktoré majú ľudia z cieľovej skupiny dosiahnuť. Tieto musia byť definované presne, musia byť jasne merateľné a overiteľné, a musia byť často (ideálne mesačne). Je tiež dobré, aby sa dali overiť z tretieho zdroja (napríklad zamestnať sa znamená mať správne výkazy v Sociálnej poisťovni; mať málo vymeškaných hodín znamená potvrdenie od školy). Tieto míľniky by nemali byť overované prezenčnou listinou alebo prehlásením dodávateľa či úradu práce, aj keď niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Pri každom míľniku je aj percento, ktoré dostane dodávateľ zaplatené po jeho zdokladovaní.

Vo formulári sú tiež metodické poznámky a spresnenia (napr. definície pojmov, spôsob overovania, presný začiatok realizácie) a maximálna dĺžka realizácie aktivity (dodávateľ nemusí mať klientov hneď pri podpise zmluvy, ale mal čas na ich vyhľadanie až po podpise).

Prázdny formulár:

Prázdny formulár na vyplnenie úradom práce vyzerá takto:

Názov opatrenia

Nástroj pre ___ ľudí z okresu ____________ zo skupiny ____________.

míľnik% z ceny zákazky
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%
_________________%

Poznámky: ____________, ____________, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: ____ mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne ___ osôb

Takto definovaný formulár dáva jednotlivým úradom práce rozhodovaciu právomoc pri zohľadňovaní špecifík svojho regiónu a ľudí v ňom, avšak dáva určité jednotné pravidlá, aby tieto postupy boli medzi okresmi obdobné, teda aby sa dodávatelia vedeli jednoducho zapojiť aj do aktivít v susedných okresoch.

Postup

V prvom kroku úrad práce vypíše zákazku. Jednotliví možní dodávatelia vypíšu svoju ponuku v eurách a súťažia najnižšou cenou. S víťazom uzavrie úrad práce zmluvu.

Dodávateľ, v spolupráci s úradom práce, sám vyhľadá vhodných kandidátov na tieto služby, vypíše karty účastníka. Tieto úrad práce schvaľuje, čím potvrdzuje, že konkrétny človek spadá do cieľovej skupiny špecifikovanej v aktivite. Ak sa uchádzač o zamestnanie opakovanie odmietne zapojiť do týchto aktivít, môže ísť o nespoluprácu s úradom práce podľa § 36 ods. 2) písm. b) zákona o službách zamestnanosti.

V ďalšom kroku dodávateľ realizuje činnosti tak, aby dosiahol jednotlivé míľniky. Ako konkrétne ich dosiahne, je už know-how dodávateľa. Po ich dosiahnutí (spravidla mesačne) ich zdokladuje úradu práce a dostane zaplatenú percentuálnu časť prislúchajúcu k danému míľniku a danému človeku. Samozrejme, môže prísť k posunom (napr. s človekom A už dosiahli míľnik 1, ale s človekom B už míľnik 4). Keďže vyplácanie bude mesačne a nie ročne, malí dodávatelia nebudú mať problémy s financovaním miezd.

Vzhľadom na to, že financovanie bude priebežné, tak po skončení zákazky príde iba k formálnemu ukončeniu zákazky.

Zamestnanie starších

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Trebišov zo skupiny dlhodobo nezamestnaní nad 55 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania20 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 3. mesiac15 %
udržanie zamestnania 4. mesiac15 %
udržanie zamestnania 5. mesiac15 %
udržanie zamestnania 6. mesiac15 %

Poznámky: získanie = zaevidovanie do SP, vyplatenie prvej mzdy, udržanie = vyplatenie mzdy aspoň vo výške min mzdy, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 9 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Deti v škole

Nástroj pre 30 ľudí z okresu Kežmarok z obce Lomnička segregované rómske komunity zo skupiny deti vo veku 13 – 16 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v danom mesiaci20 %

Poznámky: Za každú hodinu nad 5 hodín jeden percentuálny bod dole, trvanie september až január – prvý polrok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca januára.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 30 osôb

Asistent zamestnania

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Humenné segregované rómske komunity zo skupiny dospelí UoZ evidovaní dlhšia ako 12 mesiacov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania20 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 3. mesiac15 %
udržanie zamestnania 4. mesiac15 %
udržanie zamestnania 5. mesiac15 %
udržanie zamestnania 6. mesiac15 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 9 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

viac o asistent zamestnania

Bývalí odsúdení

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Nitra zo skupiny osoby po výkone trestu dlhšom ako 5 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania20 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 3. mesiac15 %
udržanie zamestnania 4. mesiac15 %
udržanie zamestnania 5. mesiac15 %
udržanie zamestnania 6. mesiac15 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 9 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Deti v škole

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Žilina zo skupiny osamelé matky s dvoma a viac deťmi.

míľnik% z ceny zákazky
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v danom mesiaci20 %

Poznámky: ráta sa každé dieťa, trvanie september až január – prvý polrok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca januára.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

škola druhej šance

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Rimavská Sobota zo skupiny ľudia vo veku 20 – 26 rokov bez ukončenej základnej školy.

míľnik% z ceny zákazky
navštevovanie školy druhej šance každý mesiac10 %

Poznámky: realizuje sa od septembra do júna, počet vymeškaných hodín menej ako 5, škola druhej šance je na adrese: , maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca júna.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Matky v chránenom bývaní

Nástroj pre 5 ľudí z Bratislavy zo skupiny zamestnané matky v chránenom bývaní s aspoň dvoma deťmi.

míľnik% z ceny zákazky
udržanie zamestnania za mesiac10 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v danom mesiaci10 %

Poznámky: najviac 5 mesiacov, Za každú hodinu nad 5 hodín jeden percentuálny bod dole, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 5 osôb

Očkovanie 2

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Trebišov segregované rómske komunity zo skupiny deti vo veku 0 – 2 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania v treťom mesiaci25 %
absolvovanie očkovania v piatom mesiaci25 %
absolvovanie očkovania v 11. mesiaci25 %
absolvovanie očkovania v 15. mesiaci (MMR)25 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 roky.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie 6

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Kežmarok segregované rómske komunity zo skupiny šesťročné deti.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania DtaP-IPV100 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie 11

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Medzilaborce segregované rómske komunity zo skupiny jedenásťročné deti.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania MMR100 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie 13

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Bardejov segregované rómske komunity zo skupiny trinásťročné deti.

míľnik% z ceny zákazky
absolvovanie očkovania DtaP-IPV100 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní očkovania v riadnom termíne, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Deti zo špeciálnej ZŠ do bežnej ZŠ

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Prešov z obce konkrétna obec zo skupiny deti do 10 rokov, čo navštevujú špeciálnu školu.

míľnik% z ceny zákazky
zapísanie do bežnej základnej školy30 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 920 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 1010 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 1110 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 1210 %
navštevovanie bežnej základnej školy v mesiaci 120 %

Poznámky: potvrdenie zo školy, vysvedčenie, škola od septembra do januára, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: do konca januára.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Zamestnávanie ZŤP

Nástroj pre 15 ľudí z Bratislavy zo skupiny ZŤP hluchonemí.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania u zamest­návateľa, čo nie je chránená dielňa30 %
udržanie zamestnania 2. mesiac10 %
udržanie zamestnania 3. mesiac10 %
udržanie zamestnania 4. mesiac10 %
udržanie zamestnania 5. mesiac10 %
udržanie zamestnania 6. mesiac10 %
udržanie zamestnania 7. mesiac20 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 10 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 15 osôb

Oddlžovanie

Nástroj pre 15 ľudí z okresu Rimavská Sobota zo skupiny ľudia v hmotnej núdzi aspoň 2 roky s dlhmi nad 2000 €.

míľnik% z ceny zákazky
dohodnúť splátkové kalendáre na aspoň 70 % dlžôb a splácať každý mesiac10 %

Poznámky: ráta sa mesiac, v ktorom spláca podľa splátkového kalendára, po dobu 10 mesiacov, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 12 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 15 osôb

DHN pre osoby bez domova

Nástroj pre 10 ľudí z Bratislavy zo skupiny osoby bez domova nepoberajúce DHN.

míľnik% z ceny zákazky
začatie poberania dávok v hmotnej núdzi60 %
poberanie DHN 2. mesiac10 %
poberanie DHN 3. mesiac10 %
poberanie DHN 4. mesiac10 %
poberanie DHN 4. mesiac10 %

Poznámky: obvyklý pobyt v Bratislave, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 6 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

viac o DHN pre osoby bez domova

Osoby bez domova u lekára

Nástroj pre 30 ľudí z Bratislavy zo skupiny osoby bez domova.

míľnik% z ceny zákazky
preventívna prehliadka u obvodného lekára20 %
druhá návšteva u lekára po mesiaci30 %
preventívna prehliadka u zubára20 %
druhá návšteva zubára30 %

Poznámky: obvyklý pobyt v Bratislave, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 6 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 30 osôb

viac o osoby bez domova u lekára

Zapracovanie osôb bez domova

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Žilina zo skupiny osoby bez domova, čo nepracujú.

míľnik% z ceny zákazky
získanie dohody o vykonaní práce na aspoň 100 €40 %
vykonávanie DoVP aspoň 100 € mesiac 210 %
vykonávanie DoVP aspoň 100 € mesiac 320 %
vykonávanie DoVP aspoň 100 € mesiac 430 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: .

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

viac o zapracovanie osôb bez domova

Zamestnanie ľudí bez domova

Nástroj pre 5 ľudí z Bratislavy zo skupiny osoby bez domova, čo nepracujú.

míľnik% z ceny zákazky
podpísanie pracovnej zmluvy30 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 220 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 320 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 420 %
mzda z pracovnej zmluvy aspoň 400 € počas mesiaca 510 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 5 osôb

viac o zamestnanie ľudí bez domova

Z domova do domova

Nástroj pre 5 ľudí z okresu Kysucké Nové Mesto z obce Kolárovo alebo Dedina Mládeže zo skupiny deti z detského domova staršie ako 18 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie stabilného bývania30 %
získanie zamestnania30 %
udržanie bývania 2. mesiac10 %
udržanie zamestnania 2. mesiac10 %
udržanie bývania 3. mesiac10 %
udržanie zamestnania 3. mesiac10 %

Poznámky: maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 5 osôb

Plánované rodičovstvo

Nástroj pre 20 ľudí z okresu Humenné z obce konkrétna obec zo skupiny deti vo veku 14 – 16 rokov .

míľnik% z ceny zákazky
I. návšteva gynekológa 30 %
II. návšteva gynekológa 30 %
III. návšteva gynekológa30 %
IV. návšteva gynekológa10 %

Poznámky: potvrdenie od lekára o absolvovaní preventívnej prehliadky, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 roky.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Na strednú školu do mesta

Nástroj pre 15 ľudí z okresu Košice II z obce Luník IX zo skupiny žiaci s ukončenou ZŠ .

míľnik% z ceny zákazky
zapísanie sa do zmiešanej strednej školy 70 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v prvom mesiaci10 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v druhom mesiaci10 %
menej ako 5 vymeškaných hodín v škole v treťom mesiaci10 %

Poznámky: potvrdenie o zápise do zmiešanej strednej školy, potvrdenie od školy o vymeškaných hodinách, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 6 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 15 osôb

Zápis detí do MŠ

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Medzilaborce segregované rómske komunity zo skupiny deti vo veku 3 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
zapísanie do MŠ70 %
menej ako tri vymeškané dni v mesiaci10 %
menej ako tri vymeškané dni v mesiaci10 %
menej ako tri vymeškané dni v mesiaci10 %

Poznámky: potvrdenie o zápise do MŠ, potvrdenie od škôlky o návšteve za niektoré z prvých 6 mesiacov, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 7 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Zamestnanie absolventov stredných škôl

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Košice II z obce Luník IX zo skupiny absolventi stredného vzdelania.

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania50 %
udržanie zamestnania 2. mesiac30 %
udržanie zamestnania 5. mesiac20 %

Poznámky: pracovná zmluva min. na 1 rok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Zamestnanie pre slobodné matky

Nástroj pre 20 ľudí z Košíc zo skupiny slobodné matky .

míľnik% z ceny zákazky
získanie zamestnania u zamest­návateľa50 %
udržanie zamestnania 2. mesiac20 %
udržanie zamestnania 5. mesiac20 %
udržanie zamestnania 8 mesiac10 %
udržanie zamestnania 12 mesiac

Poznámky: pracovná zmluva min. na 1 rok, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 20 osôb

Splátkový kalendár pre miestne dane

Nástroj pre 50 ľudí z okresu Skalica zo skupiny ľudia, ktorí majú dlhy na miestnych daniach.

míľnik% z ceny zákazky
dohodnúť splátkové kalendáre na 100 % dlžôb50 %
splácať mesiac číslo 110 %
splácať mesiac číslo 210 %
splácať mesiac číslo 310 %
splácať mesiac číslo 410 %
splácať mesiac číslo 510 %

Poznámky: dohoda o splátkovom kalendári, potvrdenie o zaplatení splátky v danom mesiaci, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 1 rok .

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 50 osôb

Očkovanie na covid 70+

Nástroj pre 40 ľudí z okresu Bardejov obce vzdialené viac ako 40 km od veľkokapacitného očkovacieho centra zo skupiny ľudia nad 70 rokov, ktorí nie sú očkovaní proti covidu.

míľnik% z ceny zákazky
očkovanie prvá dávka50 %
očkovanie druhá dávka50 %

Poznámky: digitálny covid preukaz, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 mesiace.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 40 osôb

Tretia dávka proti covidu

Nástroj pre 60 ľudí z okresu Prešov obce vzdialené viac ako 40 km od veľkokapacitného očkovacieho centra zo skupiny ľudia nad 70 rokov očkovaní bez booster dávky.

míľnik% z ceny zákazky
očkovanie tretia dávka100 %

Poznámky: digitálny covid preukaz, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 2 mesiace.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 60 osôb

Práca pre ukrajinské rodiny

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Žilina zo skupiny ženy s Ukrajiny s aspoň jedným dieťaťom.

míľnik% z ceny zákazky
získanie ubytovania10 %
zápis dieťaťa do školy/škôlky10 %
získanie zamestnania30 %
udržanie zamestnania druhý mesiac10 %
udržanie zamestnania tretí mesiac10 %
udržanie zamestnania štvrtý mesiac15 %
udržanie zamestnania piaty mesiac15 %

Poznámky: zmluva o bývaní, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 7 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Bývanie pre ukrajinské rodiny

Nástroj pre 10 ľudí z okresu Trenčín zo skupiny osamelé matky z Ukrajiny s aspoň dvoma deťmi do 10 rokov.

míľnik% z ceny zákazky
získanie ubytovania10 %
zápis jedného dieťaťa do školy/škôlky10 %
zápis druhého dieťaťa do školy/škôlky10 %
bývanie a dochádzka do školy druhý mesiac20 %
bývanie a dochádzka do školy tretí mesiac20 %
bývanie a dochádzka do školy štvrtý mesiac20 %
bývanie a dochádzka do školy piaty mesiac10 %

Poznámky: zmluva o bývaní, maximálna dĺžka realizácie projektu od podpisu zmluvy: 7 mesiacov.

Cenová ponuka: ________€ * maximálne 10 osôb

Rozpočet

Cieľom tohto návrhu je vytvoriť a dlhodobo udržať ekosystém organizácií, ktoré budú pomáhať rôznym cieľovým skupinám v rôznych problémoch. Aby tento ekosystém bol funkčný, treba aby v ňom bolo 10 – 15 organizácií v každom okrese. Aby každá z organizácií bola dlhodobo udržateľná a nebola založená na iniciatíve jedného človeka, ktorý môže ľahko vyhorieť, musí mať aspoň 10 až 15 zamestnancov. Keďže máme 79 okresov, tak pri priemerných nákladoch na jedného zamestnanca (vrátane miezd, odvodov, dopravy, pracovných pomôcok) 2 000 € mesačne celkový rozpočet na rok pred­stavuje 350 miliónov € na celé Slovensko.

Možné problémy

Prvým problémom bude zabezpečiť dôveru potenciálnych dodávateľov v to, že tento systém bude férový, dlhodobý a transparentný. Ak budú veriť tomu, že dlhodobo sa za férových podmienok budú vedieť dostať k zákazkám, tak zvýšia svoje personálne kapacity, vyškolia ľudí a pripravia sa na dlhodobé fungovanie.

Časť problémov vznikne tým, že dodávatelia precenia svoje sily a možnosti, sľúbia realizovať aktivity za menej, ako je reálne možné. Predpokladáme, že po niekoľkých kolách zákaziek už budú vedieť reálnejšie odhadnúť prácnosť a nákladovosť jednotlivých aktivít. Z tohto dôvodu navrhujeme zákazky veľmi malé, na niekoľko mesiacov a desať – dvadsať ľudí, priebežne opakované. Cieľom je, aby každý úrad práce mal desiatky dodávateľov a každý dodávateľ niekoľko nezávislých zákaziek.

Asi vzniknú aj špekulatívni dodávatelia, ktorí sľúbia službu pre 30 ľudí, ale reálne ju urobia iba pre tých dvoch najjednoduchších. Ak by sa toto dialo, mali by sa krátiť financie, ak dodávateľ dodá službu iba malému percentu ľudí.

Prečo sú dôležité?

Slovník pojmov

V systéme zákaziek komunitných služieb zamestnanosti je dôležité, aby jednotlivé pojmy, najmä čo sa týka míľnikov, boli všetkými účastníkmi v každom regióne chápané rovnako.

Vyplatenie za míľnik: úrad práce vyplatí dodávateľovi dohodnutú odmenu ihneď po úspešnom overení tohto míľnika.

Získanie zamestnania: človek, ktorý pred­tým nepracoval, získa zamestnanie podľa zákonníka práce (pracovnú zmluvu) v dohodnutej odmene aspoň minimálnej mzdy. Úrad práce overuje v Sociálnej poisťovni mesačný výkaz za prvý mesiac a vymeriavací základ.

Udržanie zamestnania: úrad práce overí v Sociálnej poisťovni, či v danom mesiaci má klient mesačný výkaz práce s vymeriavacím základom aspoň ¾ minimálnej mzdy (časť mohol klient byť na PN či OČR).

Počet vymeškaných hodín: úrad práce overí vo výkazoch školy počet vymeškaných hodín.

Krátenie o percentuálny bod: ak je míľnik splnený iba čiastočne, krátenie o p. b. znamená, že sa odmena za daný míľnik zníži o špecifikovaný počet p. b. (teda napr. o 1 p. b. znamená pokles z 5 % na 4 %). Odmena ale nesmie byť záporná.


https://www.palenik.sk/komunitne-sluzby