logo

Silnejšie kolektívne zmluvy

Kolektívne vyjednávanie

Potrebujeme silné a odborné kolektívne vyjednávanie, ktoré sa sústredí na všetky oblasti zamestnanosti, nielen minimálnu mzdu. V kolektívnom vyjednávaní musia byť pokryté aj oblasti ako kvalita pracovného prostredia, BOZP, agentúry dočasného zamestnávania, dohody o vykonaní práce, živnostníci a, samozrejme, mzdy a príplatky.

Limity na agentúry dočasného zamestnávania

Agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) majú slúžiť na vyrovnávanie dočasných rozdielov v požiadavkách výroby. Ak je vyššia výroba, podnikatelia vedia flexibilne prenajať niekoľko zamestnancov. Avšak u časti zamest­návateľov sa zamestnávanie cez ADZ stalo normou. Dokonca aj v podnikoch, kde existujú odbory. Preto navrhujeme, aby každá kolektívna zmluva musela obsahovať ustanovenie o limitoch na počty zamestnancov cez ADZ. V kolektívnej zmluve bude môcť byť dohodnutý tento limit akokoľvek, avšak nebude môcť byť obídený mlčaním.

Čo je „výnimočne"?

Zákonník práce v § 223 hovorí, že zamest­návatelia môžu dohody o vykonaní práce uzatvárať „výnimočne“. Čo to znamená, nie je veľmi jasné. Definícia aj potreby sa líšia medzi sektormi aj podnikmi.

Preto navrhujeme, aby kolektívne zmluvy museli obsahovať spresnenie tohto pojmu, aby aspoň v podnikoch či sektoroch kde existujú kolektívne zmluvy bol tento limit vynutiteľný. Dlhodobým cieľom je, aby na základe týchto sektorových definícií výnimočnosti sme vedeli upraviť legislatívu a vedeli ju vynucovať inšpektorátmi práce.

Nútené živnosti

Definícia závislej práce nie je dokonalá. Na úrovni podniku či sektora ju však ide spresniť. Takéto spresnenie, a záväzok zamest­návateľa, má byť súčasťou kolektívnej zmluvy.


https://www.palenik.sk/odbory